Prisar for skuleåret

Innmeldingspengar
Innmeldingspengar / forskot på skulepengar       kr 1.000,- 

Forskot på skulepengar betalar ein kun ein gong – fyrste gong ein melder seg inn til skulen.  Forskot på skulepengar blir ikkje betalt tilbake sjølv om ein seier frå seg plassen.

Innmeldingspengar / forskot på skulepengar vert trekt frå på fyrste ordinære faktura for skulepengar.


Skulepengar
Staten dekker 85% av skulen sine driftsutgifter etter ein normalsats som vert rekna ut på grunnlag av driftsutgiftene ved dei offentlege skulane.  Elevane må difor betala skulepengar for å dekka nokon av driftsutgiftene.

Elevar som ikkje har gjort opp for seg økonomisk ved skuleslutt, får ikkje utskrive kompetansebevis/ vitnemål før alt er ordna.

Bryt ein elev av skulegangen før fullført skuleår, gjeld desse reglane:

  • Sluttar ein elev før den 16. i månaden, skal skulepengar betalast for inneverande månad og 50% for etterfølgjande månad.
  • Ved avslutning i siste halvdel av månaden, skal skulepengar betalast for inneverande og etterfølgjande månad.
Desse reglane kan fråvikast under heilt spesielle omstende, t.d. ved sjukdom og liknande.
 
Prisar per månad (medio august til medio juni)      23/24      24/25
Skulepengar utan PC kr 1.450,-       kr 1.550,-    
Skulepengar med PC * kr 1.570,- kr 1.686,-
Syskenmoderasjon (fråtrekk i skulepengar) **             kr   -300,-  kr   -300,- 
Skulemjølk kr      70,-  kr      80,- 
Skulemåltid *** kr    210,-  kr    360,- 
Skulefrukt kr       60,-  kr      70,- 

* Tryggheim ungdomsskule tilbyr skuleplass med leige-PC.  Eleven overtek eigedomsretten til PC-en etter tre års skulegang.  Pris for PC-leige fyljer utstyrsstipend frå Lånekassen for vidaregåande utdanning.

** Syskenmoderasjon for 2.mann, 3.mann osv. gjeld og for sysken på Tryggheim vidaregåande skule.

*** Måltid og fellesskap
Tryggheim ungdomsskule gir elevane moglegheit til å abonnera på mat 5 dagar i veka. Me tenkjer at dette er ein viktig del av det å skapa eit fellesskap på skulen. Me «byggjer skule» kvar dag, og fellesskapet som ein har i samband med måltida, kan vera meir viktig enn kva som blir servert.

Samhandling rundt eit måltid gjev moglegheiter for utvikling hjå born og unge. Dei vaksne vil og vera rollemodellar for ungdommane i desse situasjonane.


Skulen tek ikkje ekstra betaling for skuleturar som:
  • Tur i starten av 8.trinn, 3 dagar
  • Leirskule til Evjetun 9.trinn, 4 dagar
  • Skitur til Sirdal 10.trinn, 3 dagar
  • Alle bøker og skulemateriell (gjeld ikkje: kalkulator, passar, gradskive og linjal)

Økonomi

Faktureringsrutinar:
Fakturaer blir fortrinnsvis sendt på epost til føresette.  Fakturaen ligg som vedlegg i eposten. 

Skulen brukar Visma AutoInvoice.  Programmet automatisere utsendelsen av faktura til våre kunder samt gir mulighet for våre kunder til å motta faktura direkte i sin nettbank (e-faktura).

Purrring og eventuelt inkasso er satt vekk til ein tredjepart: Visma Collectors.