Prisar for skuleåret

Innmeldingspengar
Innmeldingspengar / forskot på skulepengar       kr 1.000,- 

Forskot på skulepengar betalar ein kun ein gong – fyrste gong ein melder seg inn til skulen.  Forskot på skulepengar blir ikkje betalt tilbake sjølv om ein seier frå seg plassen.

Innmeldingspengar / forskot på skulepengar vert trekt frå på fyrste ordinære faktura for skulepengar.


Skulepengar
Staten dekker 85% av skulen sine driftsutgifter etter ein normalsats som vert rekna ut på grunnlag av driftsutgiftene ved dei offentlege skulane.  Elevane må difor betala skulepengar for å dekka nokon av driftsutgiftene.

Elevar som ikkje har gjort opp for seg økonomisk ved skuleslutt, får ikkje utskrive kompetansebevis/ vitnemål før alt er ordna.

Bryt ein elev av skulegangen før fullført skuleår, gjeld desse reglane:

  • Sluttar ein elev før den 16. i månaden, skal skulepengar betalast for inneverande månad og 50% for etterfølgjande månad.
  • Ved avslutning i siste halvdel av månaden, skal skulepengar betalast for inneverande og etterfølgjande månad.
Desse reglane kan fråvikast under heilt spesielle omstende, t.d. ved sjukdom og liknande.
 
       21/22      22/23
Skulepengar utan PC kr 13.000,-         kr 14.000,-    
Skulepengar med PC* kr 14.095,-  kr 15.120,- 
Syskenmoderasjon (fråtrekk i skulepengar) **             kr -3.000,-  kr -3.000,- 
Skulemjølk kr     700,-  kr     700,- 
Skulemåltid kr  1.900,-  kr  2.000,- 
Skulefrukt kr     500,-  kr     600,- 

* Tryggheim ungdomsskule tilbyr skuleplass med leige-PC.  Eleven overtek eigedomsretten til PC-en etter tre års skulegang.  Pris for PC-leige fyljer utstyrsstipend frå Lånekassen for vidaregåande utdanning.

** Syskenmoderasjon for 2.mann, 3.mann osv. gjeld og for sysken på Tryggheim vidaregåande skule.


Skulen tek ikkje ekstra betaling for skuleturar som:
  • Tur i starten av 8.trinn, 3 dagar
  • Leirskule til Evjetun 9.trinn, 4 dagar
  • Skitur til Sirdal 10.trinn, 3 dagar
  • Alle bøker og skulemateriell (gjeld ikkje: kalkulator, passar, gradskive og linjal)

Økonomi

Faktureringsrutinar:
Fakturaer blir fortrinnsvis sendt på epost til føresette.  Fakturaen ligg som vedlegg i eposten. 

Skulen brukar Visma AutoInvoice.  Programmet automatisere utsendelsen av faktura til våre kunder samt gir mulighet for våre kunder til å motta faktura direkte i sin nettbank (e-faktura).

Purrring og eventuelt inkasso er satt vekk til ein tredjepart: Visma Collectors.