Heim-Skule

Foreldrerådet sitt arbeidsutval – FAU

FAU skal vera bindeledd mellom heimane og skulen. Dei har møte om lag 6 gonger i året. ( Ved starten av året lagar FAU, i samarbeid med leiaren av skulen, ein møteplan for skuleåret.) Leiaren for skulen møter etter behov på møta.

Om våren vel ein 2 representantar frå kvart trinn som utgjer FAU på skulen. Dei konstituerar seg på fyrste møtet om hausten. Leiaren av FAU, om våren, har ansvar for å kalla inn til dette møtet innan utgangen av august.

Kvifor ein har FAU på Tryggheim ungdomsskole:

 • Foreldra har hovudansvar for borna si opplæring og utvikling.
 • Foreldra har rett til medverknad i skulen.
 • FAU har medansvar for at læringsmiljøet til elevane er trygt og godt.


Retningsliner for FAU:

 • Fremja felles interesser for foreldra.
 • Medverka til at foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skapa eit godt skulemiljø.
 • Medverka til eit godt samarbeid mellom heim og skule.
 • Leggja til rette for positiv utviking hjå elevane.


Oppgåver til FAU:

 • Diskutera saker som blir tekne opp av leiar/ styre for skulen.
 • Fremja saker frå foreldra.
 • Vera ein aktiv medspelar for leiinga og dei tilsette på skulen.
 • Samarbeida med foreldra og vera eit talerøyr for dei.


Hugs - Skulen har ansvaret:

 • Både elevar og foreldre kan venda seg til skuleleiinga og be om ei utgreiing om det fysiske og psyko- sosiale miljøet på skulen. Foreldra kan og be om å få sjå planane skulen har for å betre eit eventuelt dårleg skulemiljø.
 • Om ein elev opplever plager, anten ved det fysiske eller det psyko- sosiale miljøet( mobbing, krenkingar o.a.) kan eleven /foreldra sende brev til skulen
 • Skuleleiinga skal svara på brevet innan ein månad.
 • Om eleven / foreldra ikkje er nøgde med svaret, eller skulen ikkje svarer på brevet, har ein rett på å klage.
 • Klagen skal rettast til fylkesmannen, men sendast til skulen slik at skulen kan handsama han.
 • Om eleven / foreldra ikkje får medhald, skal skulen senda klagen til kommunen og vidare til fylkesmannen.

 

Foreldrekontaktar

8.trinn

Signy Refsnes, Skjeraberget 89, 4365 Nærbø mob. 474 13 184  signyrefsnes@hotmail.com

Monica Nord-Varhaug, Nord-Varhaugvegen 100, 4360 Varhaug mob.415 01 636 mnva@hotmail.no

Vara: Jan Gunnar Mattingsdal, Stokkalandshadlet 38, 4362 Vigrestad  992 29 772 mattingsdal@gmail.com

 

 

9.trinn

Ellen Marie Stokka, Bjorlandsvegen 71, 4365 Nærbø  mob. 971 91 033 ellms@online.no

Stig Hobberstad, Eikevegen 11, 4360 Varhaug mob.415 32 704 stig.hobberstad@gmail.com

Vara: Sigurd Høyland, Rimestad 32, 4365 Nærbø  mob.908 71 668  kongeheia@gmail.com

 

 

10.trinn

Mari Kristiansdottir, Storhaugsletta 6B, 4365 Nærbø  926 91 237 mari_kristjansdottir@hotmail.com

Trine Tengesdal, Kong Magnusgate 35, 4344 Bryne  mob. 930 21 953 trine.tengesdal@gmail.com

Vara: Elin Bjørheim, Bjorhaugvegen 6, 4365 Nærbø mob.455 07 790  irisine@hotmail.com

 

 

Sekretær:

Tron-Arild Grødem, 41 79 80 71 / 988 52 709  tgrodem@tryggheim.no

 

Kristen friskule – foreldrerett og barnet sitt beste

Last ned som PDF

 • Barn og unge er store delar av livet sitt på skulen. Det er difor viktig kva påverknad dei får der, kva «briller» dei får å forstå verda gjennom. Ingen skular er nøytrale, dei vil alltid formidle livssyn gjennom haldningar, verdiar og lærestoff

  – meininga med livet, rett og galt, mennesket sitt forhold til Gud. Ein kristen friskule vil vise barn og unge at Gud høyrer til i livet og bryr seg om kvart menneske. Skulen gjev tydeleg påverknad, med respekt for bakgrunnen og vala til elevane.

 • Oppseding og undervisning basert på kristen etikk og kristent menneskesyn viser elevane at dei er verdfulle og utfordrar dei til å bry seg om andre menneske og ta ansvar i samfunnet. Skulen står for haldningar som motverkar individualismen og materialismen i samfunnet. Ein kristen friskule bidreg difor til eit godt liv for den einskilde og til eit godt samfunn.

 • Kristne friskular er opne for alle, utan omsyn til livssyn, kulturell bakgrunn, økonomi mm. Der møtest elevar med ulik bakgrunn og lærer å forstå og respektere kvarandre.

 • Kristne friskular har dei same faga som i kommunale skular og høge krav til fagleg kvalitet. Elevane lærer meir om kristendom enn i kommunale skular, dei lærer også om andre religionar og livssyn.

 • Foreldreretten er nedfelt i menneskerettane. Den inneber rett til og ansvar for å bestemme kva oppseding og undervisning barnet deira skal få, ut frå kva som er best for barnet. Barn er ikkje foreldra sin eigedom, men foreldra må velje for dei når dei er små og hjelpe dei å ta stadig meir ansvar for eige liv.

 • Kristne friskular er ei hjelp til foreldre og barn som ynskjer ei kristen oppseding. Skulane gjev hjelp til å motverke noko av det dei oppfattar som negativ påverknad i mange samanhengar i samfunnet.

 • Kristen tru er ein relasjon til Jesus Kristus, eit fritt val for kvar einskild. Kristne friskular verken kan eller vil indoktrinere elevar i kristen tru, men vil gje dei kunnskap, innsikt og erfaringar som grunnlag for eige val.

 • Menneskerettslova seier: Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning. (Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), første tilleggsprotokoll. Art. 2)

Til elevar og føresette på 10 trinn

Last ned som PDF

Til elevar og føresette på 10. trinn

 

Tid for vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (dtp-IPV-vaksine)

 

Du må samtykka digitalt

For at barnet ditt skal få vaksine må du gå inn i Visma Flyt og gje digitalt samtykke. Logg deg inn og klikk på fana «samtykke».

Dersom me ikkje får digitalt samtykke, vil ikkje eleven få vaksine på oppsett dato.

Det er nok med digitalt samtykke frå ein forelder/føresett.

Hugs å informere helsesjukepleiar (helsesøster)

Dersom barnet har allergi eller andre helseproblem er det viktig at de tek kontakt med helsesjukepleiar (helsesøster) på skulen. Gje også beskjed dersom barnet har blitt vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio utanom vaksinasjonsprogrammet det siste året.

 

Ta også kontakt med helsesjukepleiar hvis barnet har fått koronavaksine den siste veka før oppsatt vaksinasjonsdato på skulen.

Ring eventuelt tlf. 51799970 og spør etter helsesjukepleiar på skulen der eleven går.

 

Elevar i 10. klasse får tilbod om ei oppfriskingsdose av vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio gjennom det nasjonale vaksinasjonsprogrammet for å oppretthalde god beskyttelse. Norske barn får tre dosar med vaksine mot desse sjukdommene fyrste leveår, ei i 2. klasse og no i 10. klasse.

 

Om vaksina

Vaksina som vert brukt heiter Repevax. Den kan hjå nokre gje forbigåande raudheit, smerter og heving der sprøyta vert sett. Nokon får lett feber. Du kan finna meir informasjon om Repevax på nettsidene til Statens legemiddelverk: www.legemiddelsok.no

 

Om sjukdomane

Difteri er ein akutt infeksjon i øvre luftvegar som skuldast difteribakteriar. Bakteriane dannar giftstoff som fører til stor hevelse i slimhinnene i halsen og gjer at det vert vanskeleg å pusta. Giftstoffa kan også angripa hjarte-, nyrer og nervevev. Sjukdomen kan vera dødeleg, og førekjem i delar av Europa og andre verdsdelar.

 

Stivkrampe (tetanus) skuldast ei bakterie som kan finnast i jordsmonn. Bakteria dannar giftstoffer som angrip nervesystemet og gjev stivhet i musklar og smertefulle krampar. Smitte kan skje når bakteria kjem i kontakt med sår. Sjukdomen har høg dødelegheit, men smittar ikkje frå person til person. Stivkrampe er sjeldnare i Norden enn i varmare delar av verda.

 

Kikhoste (pertussis) er ein luftvegsinfeksjon med langvarige (6–12 uker) og kraftige hosteanfall. Kikhoste kan føra til pustestans hjå spedbarn og små barn. Den kan gje hjernebetennelse som kan føra til hjerneskade, og i sjeldne tilfelle til død. Også hjå større barn og voksne kan sjukdomen gje langvarige plagar. Sjukdomen er veldig smittsam – nær 100 % fekk sjukdomen før vaksinasjon vart vanleg.

 

Poliomyelitt er ein virussjukdom som vanlegvis gjev symptom på forkjølelse, smerter i kroppen eller magesjuke. Den kan gje hjernebetennelse (encefalitt) og kan føra til varige lammingar. Dødsfall førekjem. Noreg er i dag poliofritt, men uvaksinerte personar kan verta smitta under reiser og på den måten smitta andre uvaksinerte etter at dei kjem heim.

 

 

Skulehelsetenesta, Hå kommune 

 

 

Lekser på Tryggheim USK

Last ned som PDF

Tryggheim ungdomsskule ynskjer at elevane skal ha lekser kvar veke. Lekser har fleire positive sider.

 • Forsking (John Hattie) viser at elevar som aktivt arbeider med skulearbeidet heime kan få opp til eit års større læringsutbytte gjennom grunnskulen enn dei som ikkje har lekser.

 • Lekser er det skulearbeidet som i størst grad gjev heimen innsikt i eleven sitt skulearbeid. Det er viktig for elevane sin motivasjon for skulearbeidet at heimen syner interesse for det dei arbeider med.

 • Gjennom leksearbeidet ynskjer me at elevane lærer å ta ansvar for eiga læring og å disponera arbeidstida si – gode arbeidsvanar.


På Tryggheim ungdomsskule ynskjer me at fylgjande skal prega eleven sitt leksearbeid:

 • Me ynsker at elevane skal oppleva at dei får framgang gjennom heimearbeidet – erfara att det lønner seg.

 • Me ynskjer at leksene skal vera varierte.


På Tryggheimungdomsskule ynskjer me fylgjande ramar for leksearbeidet:

 • Me ynskjer at kvar elev skal arbeida omkring to til tre effektive timar per veke med lekser.
  • Det å førebu seg til prøvar og arbeida ekstra med noko lærestoff er opp til kvar einskild elev og dei som ynskjer det må gjerne bruka meir tid til skulearbeidet.

 • Elevane skal få ut leksene i god tid slik at dei kan prioritera kva tid i løpet av veka dei vil gjera dette arbeidet.

 • Somme veker kan elevane gjere noko lekser i Tematimen – men som hovudregel skal denne økta nyttast til anna arbeid, til dømes elevråd, sosiale tiltak, lærarstyrte emne, undersøkingar eller vurderingssituasjonar.

 • Det er ynskjeleg at elevane har gode arbeidsvanar når dei gjer leksene. Nokre moment som elev/ foreldre/ lærar snakkar saman om:

  • Kvar gjer du leksene – kvifor gjer du dei der?

  • Kva må du gjera for at du skal få godt fokus og god konsentrasjon når du gjer leksene? Stille? Skrivebord/ Sofaen? Mobilfri tid?


På Tryggheim ungdomsskule skal læraren vita dette om lekser og ha dette med seg når dei planlegg leksene for elevane:

 • For at leksene skal følast relevante for elevane må dei fylgjast opp i timane.

 • Leksene skal primært bidra til repetisjon og overlæring (nok mengdetrening). Det vil seie at elevane i stor grad skal arbeida med kjent lærestoff heime.

  • Repetisjon kan sjå tilbake både på nyleg gjennomgått lærestoff –men og på ting som ligg lenger tilbake i tid.

 • For at leksearbeidet skal væra relevant for eleven er det viktig at det vert snakka om hensikta med leksene med elevane. Elevane i ei klasse er og på ulike faglege nivå – dette må også gjenspeilast i kva lekser dei får. Det er og naturleg at type lekser og ansvaret knytt til desse har ei viss utvikling gjennom dei tre åra dei går på ungdomsskulen.

 • Elevane skal få oppleva variasjon i leksearbeidet. Nokre viktige element:

  • Vi ynskjer at noko leksearbeid skal være praktisk.
  • I nokre fag kan «omvendt undervisning» væra nyttig i nokre emne. Då nyttar elevane leksetida til å henta fram tidlegare kunnskap om emne som kjem att i undervisninga (spiralprinsippet).

  • Tverrfaglege lekser kan væra gode om fag klarer å samarbeida om det/ fylgja det opp.
  • Kreative lekser vert ofte opplevd spanande for elevane.

  • Lekser som inneheld element av dybdelæring er bra.

  • Nokre gonger kan det å gjera ferdig eit arbeid vere ei god lekse.

 • Mål for fag må styra kva lekser elevane får.

 • For at leksearbeidet skal opplevast som nyttig og som ein heilskapleg del av undervisninga er det viktig at faglærarar og ser på alle lekser elevane får. Det er ikkje bra om dei får mykje lekser i eit fag og ingenting i eit anna fag. Ein skal prøva i så stor grad som mogleg å gi lekser fordelt på alle fag vekta ut frå talet på undervisningstimar i kvart enkelt fag.

 • God tekstproduksjon er som regel tidkrevjande –og det er nyttig at elevane får erfaring med å arbeide med å utvikle ein tekst over tid. Då kan nye idear dukke opp – ny setting (heime) kan og gje nye tankar/ idear som utviklar tekstane dei skriv.

 

Prosedyre ved klage på standpunktkarakterar

Last ned som PDF

Generell informasjon:

§ 5-1. Kva det kan klagast på
Det kan klagast på standpunktkarakterar, avgangskarakterar/eksamenskarakterar og karakterar til fag-/sveineprøver. Det kan også klagast på vedtak om ikkje å setje standpunktkarakter.

 

§ 5-2. Kven som kan klage
Elevar, lærlingar, privatistar og praksiskandidatar eller dei desse gir skriftleg fullmakt, har klagerett. Foreldre til umyndige elevar, lærlingar eller privatistar har sjølvstendig klagerett. Ein elev under 15 år kan ikkje klage utan skriftleg samtykke frå foreldra.

 

§ 5-3. Avgjerd i klagesaka
Behandling av klage over karakter kan føre til at karakteren blir ståande eller til at han blir endra til gunst eller ugunst for klagaren. Avgjerda skal grunngjevast. Avgjerda er endeleg og kan ikkje klagast på.

Fører klagebehandlinga til endring av vitnemålet/innhaldet i dokumentasjonsbevis, skal det skrivast nytt, og tidlegare vitnemål/dokumentasjon skal leverast tilbake.

Behandling av klage over fag-/sveineprøve kan omgjerast frå ikkje bestått til bestått.

 

§ 5-4. Saksgangen ved klage
Dei som har klagerett etter forskrifta § 5-2, skal få opplysningar om høve til å klage, klagefristen og om kva klagen skal innehalde i medhald av denne forskrifta og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 29, 30, 31 og 32. Dei som har klagerett, skal også få informasjon om retten til å få retningslinjer som er gitt sensorane og grunngiving etter forskrifta § 5-7.

Klagen skal sendast til den skolen der klagaren er elev. Privatistar sender klagen til den skolen der avgangsprøva/eksamen er halden. Klage som gjeld fag-/sveineprøve, skal sendast til fylkeskommunen ved yrkesopplæringsnemnda der prøva er halden.

Ved klage i samband med skriftleg avgangsprøve i grunnskolen skal skolen sende klagen saman med prøvesvaret til Fylkesmannen, jf. forskrifta § 5-9 første ledd. Ved klage i fag der det blir vurdert fleire svar, skal alle elevsvara leggjast ved. 0Endra ved forskrift 8 juni 2004 nr. 822 (i kraft 15 juni 2004).

 

§ 5-5. Klagefristar
Frist for å klage på vedtak som gjeld avgangskarakterar/eksamenskarakterar og standpunktkarakterar er 10 dagar.

Frist for å klage over vedtak om vurdering av den praktiske delen av fag-/sveineprøva er 3 veker.

Fristen skal reknast frå det tidspunktet da melding om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller da den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket.

Fristen blir avbroten når den som har klagerett, ber om grunngiving for vedtaket. Fristen tek igjen til når grunngiving er gitt.

 • Endra ved forskrift 18 april 2001 nr. 427.

 

§ 5-12. Klage over standpunktkarakter. Klageinstans og klagebehandling
Ved klage over standpunktkarakter, eller over vedtak om ikkje å fastsetje standpunktkarakter, kan klageinstansen berre vurdere om gjeldande føresegner om karakterfastsetjing er følgde. Med klagen skal følgje fråsegn frå faglæraren om korleis karakteren er fastsett eller kvifor karakter ikkje er sett, og fråsegn frå rektor om saksbehandlinga ved skolen. Kopi av fråsegna skal sendast klagaren.

Klageinstans i grunnskolen er Fylkesmannen i kvart fylke. Klageinstans i vidaregåande opplæring er fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans når klagaren tek vidaregåande opplæring ved privat skole i utlandet.

Dersom klagen blir funnen rettkomen, må klageinstansen presisere kva reglar han meiner er brotne eller det kan reisast tvil om er brotne, og sende saka tilbake til skolen. Klageinstansen skal informere klagaren om resultatet av klagebehandlinga. Rektor og faglærar gjennomfører ny vurdering. Rektor set endeleg karakter. Den nye avgjerda kan det ikkje klagast på.

Finn klageinstansen at klagaren ikkje kan få medhald, er avgjerda endeleg.

 • Endra ved forskrift 8 juli 2003 nr. 941.

 

§ 5-13. Klage over karakter iorden og åtferd. Klageinstans og klagebehandling
Ved klage over karakter i orden og åtferd skal eleven sin kontaktlærar og rektor gi fråsegn som saman med klagen skal sendast til klageinstansen. I fråsegna skal det gjerast greie for kva karakterari orden og åtferd som har vore gitt tidlegare, kva tiltak skolen har sett i verk for å rette på forholda og ei fyldig grunngiving for karakteren. Kopiar av ordensreglement for skolen, utskrift av protokoll som viser korleis skolen har behandla saka m.m. skal leggjast ved fråsegna. Ved klage i grunnskolen skal det også gjerast greie for om heimen har vore varsla om at karakteren kunne bli sett ned og eventuell anna korrespondanse med foreldra. Klagaren skal ha kopi av fråsegna.

Klageinstans i grunnskolen er Fylkesmannen i kvart fylke. Klageinstans i vidaregåande opplæring er fylkestinget eller den fylkestinget gir mynde.

Klageinstansen avgjer om klagen skal medføre endring av karakteren til gunst eller ugunst for klagaren.

 • Endra ved forskrifter 8 juli 2003 nr. 941, 2 juli 2003 nr. 921 (i kraft 1 aug 2003).

 

1. Klage på standpunktkarakteren bør grunngjevast

§ 5-6. Formkrav

Klage må fremjast skriftleg, og underskrivast av klagaren eller eventuelt av fullmektig. Klagen skal nemne detvedtaket som blir påklaga, og dersom det er nødvendig, gi opplysningar som gjer det mogleg å avgjere spørsmål om klagerett og om klagefristen er halden. Klagen bør innehalde grunngivinga for klagen, jf. likevel forskrifta § 5-9 fjerde ledd siste punktum.

 

2. Klage på standpunktkarakteren bør grunngjevast før eventuell klage blir sett fram

§ 5-7. Rett til grunngiving

Den som har klagerett, jf. forskrifta § 5-2, kan innanfor klagefristen krevje grunngiving for karakterar i fag der det blir halde munnleg avgangsprøve/eksamen, fastsett standpunktkarakterar, karakter for praktisk eksamen eller standpunktkarakter i orden og åtferd. Grunngivinga skal givast av sensor eller ein lærar som har teke del i karakterfastsetjinga. Dersom ein elev ikkje får standpunktkarakter eller får ikkje bestått som standpunktkarakter, kan det krevjast grunngiving for det. Den som har klagerett, kan ikkje krevje grunngiving av karakter til skriftleg avgangsprøve/eksamen

 

3. Kva karakterar ein kan klaga på

På 9.trinn er det berre faget Mat og helse som er avsluttande fag. Det er derfor ikkje mogleg å klaga reint formelt på dei andre karakterane.